1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

2. Pirkimo – pardavimo sutartis

2.1. Santykiams, tarp šalių susiklosčiusiems pirkimo – pardavimo sutarties (toliau, Sutartis) pagrindu taikomi Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai. Sutarties nuostatos aiškintinos remiantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.
2.2. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje pateikia Prekių aprašymus, katalogus ar kitą informaciją, kuria remdamasis Pirkėjas tinkamai įvertina ir pasirenka Prekę.
2.3. Pirkėjas laisva valia pasirenka iš siūlomų Prekių jam priimtinas ir jas užsisako, nurodydamas Pardavėjo prašomus pateikti duomenis.
2.4. Pirkėjo užsakyme nurodomi pagrindiniai  Sutarties duomenys:  Prekių asortimentas, jų kiekis, kaina. Sprendžiant visus iš to kylančius šalių tarpusavio ginčus remiamasi būtent šiuo užsakymu.
2.5. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pardavėjas užsakyme nurodytu būdu informuoja Pirkėją apie jo užsakymo patvirtinimą.
2.6. Nuo užsakymo patvirtinimo momento Sutartis tarp šalių laikoma sudaryta.
2.7. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties atsisakyti nuo Sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo Prekių pristatymo dienos.  Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu Prekių pakuotė nebuvo pažeista, Prekės sugadintos, taip pat jos nebuvo naudojamos.

3. Prekių kaina

3.1. Pardavėjas Elektroninėje parduotuvėje nurodo Prekių galutines kainas su PVM.
3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.3. Pirkėjas perka Prekę už tą kainą, kuri nurodyta Elektroninėje parduotuvėje Prekių užsakymo metu. Jei Prekės kaina po Prekių užsakymo atlikimo pasikeičia, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti tą kainą, kuri buvo nurodyta užsakymo atlikimo metu.

4. Prekių aprašymas

4.1. Pirkėjas turi susipažinti su Pardavėjo nurodyta informacija apie įsigyjamą Prekę.
4.2. Pirkėjas, rinkdamasis Prekę, turi būti apdairus ir veikti protingai. Pardavėjo atžvilgiu netaikoma atsakomybė tuo atveju, jei Pirkėjas apsirinka dėl tam tikros Prekės savybių dėl to, kad buvo neapdairus ir tokioje pat situacijoje atidus, apdairus ir rūpestingas asmuo būtų išvengęs apsirikimo.
4.3. Visos siūlomos įsigyti Prekės yra nesibaigusio galiojimo (galiojimo data yra fiksuojama ant Prekių pakuočių). Tokiu atveju, jei Pirkėjas gauna pasibaigusio galiojimo prekę, Pardavėjas savo sąskaita ją pakeičia tinkama.

5. Prekių pristatymas ir priėmimas

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti Prekių pristatymo vietą.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.
5.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes Pirkėjui laikydamasis Prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų Prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų Prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais Prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo klausimus.
5.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
5.5. Pardavėjas pats arba per įgaliotą asmenį pristato Pirkėjui Prekes į Pirkėjo nurodytą vietą.
5.6. Išlaidas, susijusias su Prekių pristatymu apmoka Pirkėjas priimdamas Prekes.
5.7. Esant matomų defektų, Prekės trūkumų, pakuotės defektų ir kitų akivaizdžių neatitikimų, Pirkėjas apie tai turi pažymėti sąskaitoje faktūroje Prekių pristatymo metu. Kitu atveju pripažįstama, kad Pirkėjui pristatytos ir Pirkėjo priimtos Prekės yra tinkamos tinkamos kokybės, atitinkančios įprastus tos rūšies Prekėms taikytinus reikalavimus, ir Pirkėjas praranda teisę reikšti pretenzijas Pardavėjui.
5.8. Pirkėjas neturi teisės reikalauti sumažinti Prekių kainos dėl jo manymu esamų trūkumų, kurie yra visiškai nepagrįsti. Pateisinami tik atvejai, kai Pirkėjas atsisako priimti akivaizdžiai nekokybišką Prekę ir tai pažymi sąskaitoje faktūroje Prekių priėmimo perdavimo metu.
5.9. Nuosavybės teisė į Prekes Pirkėjui pereina nuo  Prekių perdavimo Pirkėjui momento.
5.10. Nuosavybės teisė į Prekes pereina Pirkėjui iškart tuomet, kai Prekes Pardavėjas įteikia nuvežti į Pirkėjo nurodytą vietą Pirkėjo pasirinktam vežėjui, kuris nėra Pardavėjas ar jo darbuotojas.

6. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 4-243 redakcija) patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
6.2. Pirkėjas, nepatenkintas gauta Preke, turi apie tai informuoti Pardavėją vienu iš Elektroninėje parduotuvėje pateikiamų kontaktų.
6.3. Pirkėjas, grąžinantis netinkamos kokybės Prekes, turi būti išlaikęs Prekės prekinę išvaizdą, grąžinti ją originalioje pakuotėje, būti nesugadinęs Prekės ar kitaip jos sistemingai nenaudojęs.
6.4. Nekokybišką prekę Pirkėjas gali gražinti per 14 dienų nuo jos gavimo. Siuntimo išlaidas įsipareigoja sumokėti Pardavėjas. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.
6.5. Grąžinant prekes,  Pirkėjas turi pateikti sąskaitą faktūrą, kurią gavo priimdamas Prekes.
6.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti iš Pirkėjo grąžinamas Prekes, jei mato, jog šios buvo sistemingai naudojamos pagal paskirtį, yra sugadintos paties Pirkėjo ar neatitinka kitų, 6.2 punkte nurodytų reikalavimų.
6.7. Pardavėjas netinkamos kokybės Prekes pakeičia tinkamos kokybės Prekėmis.
6.8. Nesant tapačių Prekių, Pirkėjui grąžinama jo už Prekes sumokėta kaina per 2 (dvi) dienas nuo Prekių grąžinimo dienos.
6.9. Pirkėjas, gavęs Prekę, kurios įsigyti nenorėjo ir tai padarė per klaidą, gali ją grąžinti ir atgauti sumokėtus pinigus, išskyrus pristatymo išlaidas. Siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Prekės priimamos su neatidaryta pakuote, nepanaudotos ir nesugadintos. Prekės turi būti supakuotos taip, kad siuntimo metu nebūtų pažeista jų pakuotė.
6.10.Subjektyviais kriterijais grindžiamas Pirkėjo nepasitenkinimas preke nėra pagrindas ją keisti ar grąžinti.

7. Šalių atsakomybė

7.1. Pirkėjas yra atsakingas už savo pateiktos informacijos, tame tarpe kontaktinių duomenų, tikslumą ir prisiima visas su tuo susijusias išlaidas.  Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
7.2. Pardavėjas atsako tik už savo ar savo darbuotojų veiksmus, atliktus esant kaltei. Už trečiųjų asmenų veiksmus Pardavėjas neatsako.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.4. Pardavėjas neatlygina nuostolių, kurie didesni negu perkamos Prekės kaina.

8. Asmens duomenų sauga

8.1. Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti Asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefono numeris) būtų naudojami prekių ir paslaugų el. parduotuvėje pardavimo tikslu.
8.2. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neapdairumą, jei šis savo prisijungimo ar kitus reikšmingus duomenis atskleidžia tretiesiems asmenims ir dėl to patiria žalą.
8.3. Visa informacija apie elektroninės parduotuvės privatumo politiką ->.

9. Intelektinės nuosavybės apsauga

9.1. Elektroninėje parduotuvėje teikiami Prekių aprašymai ar kita informacija yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė ir saugoma įstatymų.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1.Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2.Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3.Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. Šalys nustato sutartinį teismingumą Vilniaus miesto apylinkės teisme.